Den brede læringsforståelse

”Læringsmiljø er et centralt begreb i den kommende pædagogiske læreplan. Læring handler ikke kun om to timers planlagte aktiviteter om morgenen. Det er i lige så høj grad alle de andre situationer i et dagtilbud – for eksempel at der tales med barnet, mens det får skiftet ble, at barnet støttes i selv at tage flyverdragt op i garderoben eller lærer at tage hensyn til andre ved frokosten. Læring finder sted hele dagen – i legen, i planlagte aktiviteter og i rutinesituationer (Regeringen, 2017, p. 20).

Den pædagogiske læreplan er fortsat et centralt element i den nye dagtilbudslov. Men som noget nyt præciserer loven, at arbejdet med små børns trivsel og udvikling, dannelse og læring skal ske på et pædagogisk grundlag. Der er derfor formuleret og indskrevet et pædagogisk grundlag i loven. Her beskrives nogle klare værdimæssige pejlemærker for, hvordan det pædagogiske arbejde med de helt små børn skal foregå. Der skal være opmærksomhed på:

  • Leg
  • Et barnesyn, hvor det at være barn har værdi i sig selv
  • Dannelse og børneperspektiver
  • Læring
  • Børnefællesskaber
  • Pædagogisk læringsmiljø
  • Forældresamarbejde
  • Børn i udsatte positioner
  • Sammenhæng i overgange

Læser man det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan, fremgår det meget klart, at arbejdet med den pædagogiske læreplan skal foregå i respekt for børns perspektiver og barndommens leg. Det er pædagogernes opgave at skabe et pædagogisk miljø, hvor børn kan trives, udvikle sig, dannes og lære. Derfor er der også formuleret et bredt læringsbegreb, der peger på at daginstitutionen især er et værested for små børn. Daginstitutionen skal udgøre rammen for den brede dannelses- og socialiseringsopgave, børn er i gang med, mens de vokser op og engagerer sig i deres verden, og læring skal finde en plads i den sammenhæng.

Dette understreges også i den ny formålsparagraf i dagtilbudsloven. Her står dannelse, leg og børnenes perspektiver, altså deres måder at engagere sig i og opleve deres verden, helt centralt:

»§ 7. Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Det brede læringsbegreb og det ny fokus på at skabe pædagogiske læringsmiljøer retter opmærksomheden på, at alle situationer og samspil i daginstitutionens hverdagsliv har pædagogisk betydning. Det gælder også samspil og situationer, der ikke er tilrettelagt som læringssituationer. Hvor læreren godt kan beslutte sig for ikke at undervise, kan pædagogen ikke komme udenom, at alle hendes valg og handlinger har pædagogisk betydning. Værdierne i det pædagogiske grundlag skal gennemsyre pædagogens valg og handlinger i alle de mange samspil, hun har med børnene i løbet af en dag.

Det pædagogiske grundlag og den brede læringsforståelse kan altså ikke implementeres en gang for alle. Det skal fortolkes og omsættes af pædagogen i alle hverdagens mange konkrete og meget forskellige samspil og situationer, uden at man på forhånd kan sige, hvordan. Derfor er det afgørende vigtigt, at der i daginstitutionerne gives plads til en evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale løbende kan diskutere og evaluere, hvordan det går med at skabe miljøer, der lever op til det pædagogiske grundlag og det brede læringsbegreb.


Tilbage til Den brede lærings...