Ledelsespositioner og læringsmiljø

Kort resumé af materialet:
Dette materiale er et forslag til en undervisningsgang med fokus på faglig ledelse og organisering af læringsmiljøer. De studerende har læst en udvalgt tekst om emnet, og underviseren gennemgår centrale begreber fra teksten vha. et diasshow.

Tekst, såvel som slides, falder i to dele – som dog bør formidles samlet i undervisningen: Den første del handler om lederens rolle mht. at skabe gode refleksions- og udviklingsbetingelser for/i personalegruppen, og den anden del handler om en model over centrale dimensioner i et læringsmiljø, som netop kan bruges til refleksion og udvikling, når ledelse og personale skal organisere og/eller evaluere læringsmiljøer.

Til hver af de to dele findes en case inkl. refleksionsøvelse, som lægger op til at begreber og pointer fra tekst og slides bruges aktivt af de studerende. Derudover indeholder materialet en rollespilsøvelse, som kan give de studerende indsigt i hvad rammesætning og ledelse betyder for pædagogisk sparring. Denne øvelse knytter sig både ledelsesdelen og til læringsmiljødelen.

Materialet handler om hvordan det pædagogiske personale i en daginstitution – systematisk – kan reflektere over hvordan de organiserer læringsmiljøer for børnene. Lederen spiller en vigtig rolle mht. at organisere og lede sådan en refleksionskultur, så undervisningsmaterialet indeholder et tydeligt lederperspektiv. Det er dog intentionen at både studerende, medhjælpere, pædagoger og ledere kan få udbytte af begreber, cases, spørgsmål og øvelser.

Nøgleord:
Organisatorisk ledelse, faglig ledelse, professionelle læringsfællesskaber, læringsmiljø, børneperspektiv

Materialets karakter:
Undervisningsgang som består af følgende elementer: Vejledning, slides, 2 x cases, 2 x refleksionsøvelse, rollespilsøvelse. Se links til materialet nedenfor.

Varighed:
60 minutter uden rollespilsøvelse.
80 minutter med rollespilsøvelse.

Som underviser er du naturligvis fri til at redigere og tilpasse indholdet så det passer bedst muligt til konteksten.

Materialet er produceret af:
Sektorprojektgruppen, Københavns Professionshøjskole

Sammenhæng med læreplanstemaer:
Materialet knytter sig ikke direkte til enkelte læreplanstemaer.

Sammenhæng med den styrkede pædagogiske læreplan:
Materialet er relateret til flere af de indholdsmæssige pejlemærker for realisering af den styrkede pædagogiske læreplan (https://socialministeriet.dk/media/19045/pejlemaerker.pdf):

  • Materialet sætter fokus på forskellige elementer i et pædagogisk læringsmiljø, herunder strukturelle rammer og processuelle forhold, som i modellen i materialet knyttes direkte sammen med elementerne læreplan og børneperspektiv.
  • Materialet lægger op til faglig pædagogisk ledelse, ved at præsentere to vigtige ledelsespositioner for den pædagogiske leder: Den faglige og den organisatoriske; lederen må lede fra begge positioner, med henblik på at understøtte personalets refleksioner og fagligt begrundede valg.
  • Med sit fokus på centrale elementer i et læringsmiljø, kombineret med et blik for hvordan ledelsen skaber og understøtter refleksionsprocesser over organisering af læringsmiljøer, giver materialet viden og begreber som kan understøtte en evalueringskultur med vurdering og analyse af det pædagogiske læringsmiljø.

 

Links til materialet:

Vejledning, cases og øvelser:

faglig_ledelse_og_organisering_af_læringsmiljøer_vejledning

Slides:

faglig_ledelse_og_organisering_af_læringsmiljøer_slides

 

 


Tilbage til Faglig ledelse og...