Analyse og dokumentation af dannelse i læringsmiljøet

Formål

Børns dannelse er kommet på dagsordenen politisk såvel som pædagogisk, med en ny dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan. I et bachelorprojekt på pædagoguddannelsen ved UCN har tre studerende undersøgt, hvordan der i den pædagogiske praksis arbejdes med at udvikle læringsmiljøer med et dannende indhold.
Projektet præsenterer, identificerer og diskuterer en tendens, der gennem en årrække har haft indflydelse på samfundet og på pædagogisk praksis. Projektet tager udgangspunkt i Wolfgang Klafkis teori om kategorial dannelse, samt Lars Geer Hammershøjs teori om børns dannelsesproces.
“Projektets empiriske data er indsamlet gennem observationer i og interviews med pædagogisk praksis for at undersøge læringsmiljøets elementer. Gennem analyse af den indsamlede empiri fandt vi, at der i praksis arbejdes med dannelse i læringsmiljøet, dog uden særlig bevidsthed og viden herom. ”
Projektet undersøger desuden potentialet i kvalitetsvurderingsværktøjet ECERS-3 til at indfange børns dannelse i læringsmiljøet, ud fra det teoretiske afsæt og definitionerne her. Her fandt vi, at der i værktøjet ses nogle udfordringer for at kunne indfange dannelse.

Materialets karakter

Inspirationsmateriale til analyse og dokumentation af dannelse i pædagogisk praksis i dagtilbud

Undersøgelsens resultater udmunder i bachelorprojektets udviklingsmulighed, som retter sig mod en tilpasning af ECERS-3 til dansk kontekst, og et handleforslag rettet til den pædagogiske praksis og tilrettelæggelsen af læringsmiljøer med dannende indhold.

Udarbejdet af

Nikolajsen, S. K., Skaalum, K. L., & Stubberup-Bendixen, A. (2019). Dannelse i læringsmiljøet: På sporet af dannelse i danske dagtilbud i en kvalitativ undersøgelse af læringsmiljøet og en kritisk analyse af ECERS-3. Pædagoguddannelsen i Aalborg.

Link til materialet

https://www.ucviden.dk/portal/files/62574903/Inspirationsmateriale_dannelse_i_l_ringsmilj_et.pdf

 


Tilbage til Dokumentation og...