Forskning og litteratur

Her har vi samlet nyere viden, forskning og litteratur, som belyser forskellige aspekter af arbejdet med pædagogisk dokumentation og evaluering. Der er tekster om forskellige dokumentationsformer og evaluering. Der er tekster, der viser hvordan, der kan evalueres og hvordan, der kan skabes grundlag for udvikling af evalueringskulturen i dagtilbud, og tekster, der forholder sig kritisk til det. Nogle af teksterne er lærebogstekster, andre er forskningsartikler. Det vil sige, at teksterne har forskellige sværhedsgrader. Der er også et lille udsnit af metodetekster, som du kan bruge, hvis du skal lave feltarbejde blandt og med børn og en kort liste med nyttige links til mere litteratur og til metoder. Denne litteraturliste er kun et lille udsnit af relevant litteratur, men den kan give et hurtigt overblik og være et afsæt for videre litteratursøgning.

Alnervik, K. (2013). “Men så kan man ju också tänka!”. Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Andersen, P. Ø., Hjort, K. & Schmidt L. S. K. (2008). Dokumentation og evaluering mellem forvaltning og pædagogik. København: Københavns Universitet.

Asmussen, D.B. & Ottsen, C. (red) 2019. Tidlig indsats i dagtilbud. Perspektiver på Heckman-kurven. Frederikshavn: Dafolo.

Bohm, S. & Hougaard, A. (2019). Evaluering som vejen til et læringsmiljø af høj kvalitet. Asmussen, D.B. & Ottsen, C. (red) 2019. Tidlig indsats i dagtilbud. Perspektiver på Heckman-kurven. s. 119-134. Frederikshavn: Dafolo

Danmarks Evalueringsinstitut (2010). Fokus på sprog – daginstitutioners indsatser for treårige. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Danmarks Evalueringsinstitut (2010). Børns perspektiver på sprogvurderinger i daginstitutioner. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Danmarks Evalueringsinstitut (2018) Evaluerende pædagogisk praksis. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Danmarks Evalueringsinstitut (2018). Kort om evaluerende pædagogisk praksis. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Danmarks Evalueringsinstitut (2018). Måleredskaber i dagtilbud. Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Danmarks Evalueringsinstitut (2018). Tegn på læring II. Redskab til evaluering i dagtilbud. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Elbæk, S. & Lillelund, F. (2018). Pædagogisk dokumentation af æstetiske processer. I: Mortensen, T. H. & Næsby, T. (red.), Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Frederikshavn: Dafolo, s. 153-172.

Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring – pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. PhD. – Avhandling. Stockholm: Stockholm University.

Engsig, T.T. (red) (2017). Empiriske undersøgelser og metodiske greb. Grundbog til de pædagogiske professionsuddannelser. København: Hans Reitzels Forlag.

Frederiksen, J.T. (2015). Dokumentation i pædagogarbejdet – mellem kontrol, refleksion og illustration. I: Gravesen, D.T. (red). Pædagogik: Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Aarhus: Systime Profession, s. 581-607.

Holm, L. & Schmidt, L.S.K. (2015). Sprogtest i daginstitutioner. I: Andreasen KE, Buchardt M, Rasmussen A & Ydesen, C. Test og prøvelser, udvikling og aktualitet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Holmberg, C. (2015). Så är det ju – den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation. Licentiatavhandling. Stockholm: Stockholm University.

Høgh, T. & Smidt, S. (2018). Evaluering af de daglige rutiner i daginstitutionen. I: Mortensen, T. H. & Næsby, T. (red.), Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Frederikshavn: Dafolo, s. 139–152.

Ingemann, J.H., Kjeldsen, L., Nørup, I. & Rasmussen, S. (2018). Kvalitative undersøgelser i praksis. Viden om mennesker og samfund. København: Samfundslitteratur.

Jensen, N.E. (2018). Dokumentation og evaluering. Pædagogiske begreber, s. 21–28. København: Hans Reitzels Forlag.

Kampmann. J., Rasmussen, K. & Warming, H. (red.) (2017). Interview med børn. København: Hans Reitzels Forlag.

Miller, T. (2017). Børneperspektivet: at involvere børn i forskning. I: Engsig, TT (red.) (2017). Empiriske undersøgelser og metodiske greb. København: Hans Reitzels Forlag, s. 256 – 284.

Møller, J.K. & Hvid, S. (2018). Den undersøgende leder – metoder til dataindsamling og dataanvendelse. 2.udg. København: Samfundslitteratur.

Mortensen, T. H. & Næsby, T. (2018). Indledning. Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Frederikshavn: Dafolo, s. 5-18

Nordahl, T. & Hansen, L.S. (2016). Datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud. Frederikshavn: Dafolo [bogserien: det ved vi om].

Nielsen, M.M. (2013). Observation og pædagogisk analyse. Frederikshavn: Dafolo [bogserien: det ved vi om]

Næsby, T. (2018). Datainformeret praksisudvikling og udvikling af evalueringskultur. I: Mortensen, T. H. & Næsby, T. (red.), Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Frederikshavn: Dafolo, s. 173-192.

Pettersson, K.E. (2015). Children’s participation in preschool documentation practices. Childhood 22(2), 231-247.

Socialstyrelsen (2016). Kort og klart. Lovende praksis på det specialiserede område. Odense: Socialstyrelsen.

Schwarts, P. & Clark, A. (2017). Småbørnsperspektiver. Pædagogisk Psykologisk tidsskrift. årgang 54. 02.

Taggart, B. (2019). Børnehavens betydning. Frederikshavn: Dafolo

Togsverd, L. (2015). Da kvaliteten kom til småbørnsinstitutionerne: beretninger om hvordan det går til, når kvalitet på det småbørnspædagogiske område skal vides og styres. Ph.d. afhandling. Roskilde Universitet.

Togsverd, L. (2018). Læreplaner på et pædagogisk grundlag. I: Mortensen, T. H. & Næsby, T. (red.), Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Frederikshavn: Dafolo, s. 19-34

Undervisningsministeriet (2018). Styrket fokus på børns læring. EMU.dk

Vallberg-Roth, A. (2012). Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools. Nordisk Barnehageforskning 5(23), 1-8

 

EVA’s hjemmeside med materialer om evalueringskultur:

 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/evalueringskultur-dagtilbud

 

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet:

 

www.nb-ecec.org

 

Inspirationskataloger udarbejdet af Rambøll Management Consulting, Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) v. DPU, Aarhus Universitet, Københavns Professionshøjskole og University College, VIA for Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet, 2017

https://www.emu.dk/modul/styrket-fokus-p%C3%A5-b%C3%B8rns-l%C3%A6ring?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=07.11.2018

 

Materialer til den styrkede pædagogisk læreplan, EMU:

 

www.emu.dk/modul/den-styrkede-pædagogiske-læreplan

 

Redskaber til observation og pædagogisk analyse (M.M. Nielsen):

 

http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Redskaberne.5217.aspx

 

Opdateret juni 2019

 

 


Tilbage til Dokumentation og...