Stil skarpt på dokumentationspraksis

Inspirationsmateriale fra Danmarks Evalueringsinstitut/ EMU

    

Materialets formål

Formålet med Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis er at inspirere til udviklingen af dokumentationspraksis og give redskaber til dialogen om denne. Dette gælder i det enkelte dagtilbud såvel som i kommunerne.

En god dokumentationspraksis tager udgangs­punkt i, at  belyse pædagogisk praksis på den mest hensigtsmæssige måde med henblik på løbende at udvikle kva­liteten til gavn for børnene. Dokumentationen skal være fagligt reflekte­ret, systematisk og meningsfuld for dagtilbuddet, og metoderne hertil skal være velvalgte i forhold til formålet, bæredygtige i forhold til tidsforbruget og afstemt med den pædagogiske praksis.

Materialet kan anvendes i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan, men kan også inspirere til, hvordan I håndterer dokumentation på andre områder i dagtilbud.

Nøgleord

Undersøgelsesmetoder, evalueringskultur, dokumentation

Materialets karakter

Inspirationsmateriale (citeret fra EMU)

 • Inspirationskatalog, som kan inspirere til, hvordan I kan understøtte arbejdet med en god dokumentationspraksis i jeres dagtilbud eller på dagtilbudsområdet i jeres kommune:
  1. Skab mening og tydelighed i forhold til en god dokumentationspraksis
  2. Genbrug er guld – dokumentér effektivt
  3. Giv børnene en stemme
  4. Inddrag forældrene
  5. Styrk jeres udbytte.
 • Dialogredskab bestående af tre redskaber:
  1. Overbliksskema, som kan hjælpe jer med at skabe overblik over dokumentationsaktiviteter, formål og tidsforbrug
  2. Analysemodel, hvor I kan vurdere, om der er overensstemmelse mellem tidsforbruget og værdien af den enkelte dokumentationsaktivitet. Modellen anvendes efterfølgende i en dialog, fx om en nuværende dokumentationsaktivitet skal fortsætte eller ej
  3. Handleplansskabelon, som kan hjælpe jer med at samle op på jeres dialog

Emne

Dokumentation og evaluering

Varighed

Kan anvendes som supplement i undervisning  60 minutter, gruppearbejde med fremlæggelse (et par dage) eller som led i praktikforberedelse.

Materialet er produceret af

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018. Udviklingen er sket i samarbejde med Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation i dagtilbud. Materialet er tilgængeligt på EMU portalen.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Børne- og Kulturchefforeningen, Børne- og Socialministeriet, BUPL’s Lederforening, BUPL, FOA, Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO), Forældrenes Landsorganisation (FOLA), KL og praktikere og videnspersoner på dagtilbudsområdet.

 

Links til materialet

https://www.emu.dk/modul/stil-skarpt-p%C3%A5-jeres-dokumentationspraksis?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=16.01.2019

https://www.emu.dk/sites/default/files/Inspirationskatalog_WEB.pdf

Se også:

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/7-ledelsesdilemmaer-boer-kende-dit-arbejde-styrkede-paedagogiske-laereplan

https://www.emu.dk/sites/default/files/Dialogredskab_WEB.pdf

 


Tilbage til Dokumentation og...