Litteratur og forskning

Her har vi samlet viden, forskning og litteratur, som belyser forskellige aspekter af det gode børneliv i dagtilbud, historisk og aktuelt. Der er tekster om børneperspektiver, leg og nærvær. Der er tekster, der viser det gode eksempel på pædagogisk arbejde med børnelivet og tekster, der forholder sig kritisk til det. Nogle af teksterne er lærebogstekster, andre er forskningsartikler. Det vil sige, at teksterne har forskellige sværhedsgrader. Der er også et lille udsnit af metodetekster, som du kan bruge, hvis du skal lave feltarbejde blandt og med børn. Denne litteraturliste er kun et lille udsnit af relevant litteratur. Der er skrevet temmelig meget gennem årene om blandt andet leg, så værsgo at gå på opdagelse i listen her, men vær derudover selv opsøgende og gå på biblioteket og på forskningsdatabasen http://www.forskningsdatabasen.dk/da

 

Ahrenkiel, A. & Rasmussen, K. (2015): “Børns relationer og venskaber: pædagogers opgave og ansvar?” I: Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 3. s. 82-91.

Bae, B. (2012): “Kraften I lekende samspil” I: Bae, Berit (red) Medvirkning i barnehagen, potensialer i det uforutsete. Bergen, Fagboklaget, 2012.

Cecchin, D. (2015): ”Barndomspædagogik i børnenes spor” I: Cecchin D. (red): Barndomspædagogik i dagtilbud. København, Akademisk Forlag.

EVA (2009). Børneperspektiver. Danmarks Evalueringsinstitut. Internetpublikation.

Flyvbjerg, B. (2010): ”Fem misforståelser om casestudiet” I: Brinkmann S. & Tanggaard, L. (red): Kvalitative metoder. En grundbog. 1. udgave, København, Hans Reitzels Forlag.

Gulløv, E. og Højlund, S. (2010): ”At skabe antropologisk viden om børn” og ”At arbejde med roller og relationer” I: Feltarbejde blandt børn. Metodologi og etik i børneforskning. København, Gyldendal.

Gulløv, E. (2005): ”Institutionslogikker som forskningsobjekt” I: Madsen, U. A (red): Pædagogisk antropologi – refleksioner over feltbaseret viden. København, Hans Reitzels Forlag.

Hviid, P. & Villadsen, J. W. (2017): ”Et kulturelt psykologisk udviklingsperspektiv på leg” I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, Vo. 4, p. 30-39

Jensen, J.J. (2014): “Hovedkroppe, porcelænsdukker og mudderbørn. Pædagogers forståelse af dansk daginstitutionspraksis”. BUPL: https://bupl.dk/wp-content/uploads/2018/02/publikationer-hovedkroppe-porcelaensdukker-og-mudderboern.pdf

Jensen, J.-O. og Sandseter, E. B. (red)(2014): Vildt og farligt. Akademisk forlag.

Jessen, C. & Karoff, H.S. (red) (2014): Tekster om leg. København, Akademisk Forlag.

Johansson, E. (2008): ”Atmosfære og pædagogik” I: Dupont, S. & Liberg, U (red): Atmosfære i pædagogisk arbejde. Akademisk Forlag.

Jørgensen, H. H. (2015), “Sprog som legetøj” I: Jørgensen, H. H. (red) Sprog som værktøj og legetøj, 2. udgave, kap. 12, København, Hans Reitzels Forlag.

Jørgensen, H. H. (2018 a): ”Leg som forskrift for god pædagogik” I: Jørgensen, H. H. & Tuft, K. (red): Pædagogers sprog. Professionsviden, forskning og fagsprog. København, Akademisk Forlag.

Jørgensen, H. H. (2018 b) ”Vi har mødtes to gange – narrative møder i et pædagogisk miljø” I: Tidsskriftet BARN. Forskning om barn og barndom i Norden, Vol. 36, Nr. 2.

Jørgensen, H. H. (2018 c): ”Det pædagogiske børnesyn, legen og det gode børneliv” I: Mortensen, T. H & Næsby, T. (red): Den styrkede pædagogiske læreplan. Frederikshavn, Dafolo.

Jørgensen, H. H. & Koch, A. B. (2018 a): ”Legende samspil, frihed og rammer i det pædagogiske miljø”. I: Tidsskrift for Pædagogers profession og uddannelse. Vo. 2, nr. 3 p. https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/105401

Kampmann, J; Rasmussen, K & Warming, H (red), (2017): Interview med børn. København, Hans Reitzels Forlag.

Karoff, H. S. (2013: Om leg. København, Akademisk Forlag

Koch, A. B. (2013). Børns perspektiver på trivsel. Aktivitet og underaktivitet i børnehaven. Nordic Early Childhood Education Research Vol.6, Nr. 12, s. 1-21.

Koch, A. B. (2016). Pædagogens rolle og betydning for trivsel i børnehaven: Børne-informerede perspektiver pa ̊ professionelle voksne. Nordic Studies in Education, 36(3), 194–211.

Koch, A.B og Jørgensen, H.H.: ”Pædagogers arbejde med børns perspektiver”. I: Tidsskrift for Socialpædagogik. 2018, Vol. 21, nr.1, p. 110-121 http://www.socialpaedagogik.dk/assets/anette-boye-koch-og-hanne-hede-j%C3%B8rgensen—p%C3%A6dagogers-arbejde-med-b%C3%B8rneperspektiver—tfs-2018.pdf

Lynggaard, K. (2010): ”Dokumentanalyse” I: Brinkmann S. & Tanggaard, L. (red): Kvalitative metoder. En grundbog. 1. udgave, København, Hans Reitzels Forlag.

MBUL (Ministreriet for børn, unge og L. (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan.

København. Retrieved from http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket paedagoiske-laereplan.pdf.

Mouritsen, F. (1996): Legekultur, Odense, Syddansk Universitetsforlag.

Mørch, S. I. (2004): Pædagogiske praksisfortællinger. København, Hans Reitzels Forlag.

Pedersen, L. W. (2013): ”Dannelsesbegrebet i institutionen” I: Ankerstjerne, T. & Broström, S. (red): Håndbog til pædagoguddannelsen. Ti perspektiver på pædagogik. København, Hans Reitzels Forlag.

Schousboe, Ivy (2015) “Legens betydning for børns udvikling.” I: Cecchin, Daniela (red) Barndomspædagogik i dagtilbud. Akademisk forlag.

Saugstad, T (2017): ”Leg – et pædagogisk paradoks” I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, Tema: ”Et opråb for legen”, nr 4, december.

Skovbjerg, H. M. (2016): Perspektiver på leg. Aarhus, Turbineforlaget.

Socialministeriet (2016) https://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

Sommer, D. (2015): ”Barndom Historiske forandringer i børnesyn og inddragelse af barnets perspektiv” I: Cecchin D. (red): Barndomspædagogik i dagtilbud. København, Akademisk Forlag.

Svinth, L. (2013). Pædagogers åbenhed for børns perspektiver og børns deltagelsesmuligheder i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. I: Psyke & Logos, 34, 83-105.

Toft, H. (2016): ”Børnekultur” I: Olsen, F. B (red): Pædagogiske miljøer og aktiviteter. Frederiksberg, Frydenlund.

Toft, H. (2018): ”Leg som ustyrlig deltagelseskultur – eller fortællingen om det demokratiske æsel” I: BUKS Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, årgang 35, nr. 62, p. 25-45.

Tuft, K. (2016): ”Leg, pædagogik og viden” I: Rothuizen, J. J. & Togsverd, L. (red) Pædagogiske ballader. København, Samfundslitteratur.

Tuft, K. (2018):”Forandringens vinde – Forskrifters skiftende betydninger” I: Jørgensen, H. H. & Tuft, K. (red) Pædagogers sprog. Professionsviden, fagsprog og forskning. Akademisk forlag.

Øksnes, M. & Steinholt, K. (2003): ”Kunsten å fange øyeblikket – et essay om lek som improvisation”, Norsk Pedagogisk tidsskrift Vo. 87, Nr. 01-02, p. 56 – 6.

Øksnes, M. & Sundsdal, E. (2016): ”Leg er livet! Om leg i vuggestuer og børnehaver” I: Graversen, D.T. (red): Pædagogik i dagtilbud. København, Hans Reitzels Forlag.

Øksnes, M. (2012): Legens flertydighed. København, Hans Reitzels Forlag.

 

Links:

https://bupl.dk/artikel/katrines-succes-jeg-fik-gode-boerneliv-paa-alles-laeber/

 

https://www.ucviden.dk/portal/files/42701568/P_DAGOGISK_EKSTRAKT_JUNI_2017.pdf

 

https://www.boerneraadet.dk/media/125491/Pixi-Det-gode-boerneliv-2012.pdf

 

Podcast:

https://bupl.dk/artikel/ny-podcast-her-har-boernene-det-godt/

 


Tilbage til Det gode børne...