Litteratur og forskning

Litteraturliste – Børn i udsatte positioner

Her har vi samlet viden, forskning og litteratur som belyser Børn i udsatte positioner fra forskellige vinkler, historisk og aktuelt. Listen indeholder titler på hele bøger, tidsskriftsartikler og rapporter, og der er letlæselige, såvel som mere vanskelige tekster. Det er bare at gå på opdagelse, og hvis din interesse er større end som så, kan du tage et kig på søgeprotokollen, for yderligere inspiration.

Bøger:

Andersen, J., Gundelach, S. & Rasmussen, K. (2011). Børn i udsatte positioner i dagplejen. Kbh.: FOA – Fag og Arbejde.

Brodin, J. (2013). Children in Risky Environments and Life Situations. New York: Nova Science Publishers, Inc.

Brodin, J., Strander, K., Ljusberg, A.-L., Britta, A. Å. & Benjaminson, C. (2008). Barn i utsatta livssituationer. Gleerups Utbildning AB.

Ebsen, F. C. & Andersen, S. H. (2010). Foranstaltninger for udsatte børn i Danmark – historisk oprindelse og den seneste udvikling. I: S. H. Andersen (Red.), Når man anbringer et barn : baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv (s. 13–41). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Egebrønd, M. E. N. (2007). Negativ social arv : inklusion vs. assimilation. Kbh.: Frydenlund.

Eriksen, K. E. & Halkier, L. (2009). Vi arbejder med børn med særlige behov. Frederikshavn: Dafolo.

Erlandsen, T., Jensen, N. R., Langager, S. & Petersen, K. E. (Red.). (2015). Udsatte børn og unge : en grundbog. Kbh.: Hans Reitzel.

Fuglestad, O. L., Fandrem, H., Løge, I. K., Roland, P. & Westergård, E. (2013). Barn i utfordringer : systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid. Bergen: Fagbokforlaget.

Gomez, B. (2014). Implementering av tidlig innsats for barn i risiko (Tibir) : fra teori til praksis. Oslo: Atferdssenteret.

Grundahl, T. H. & Larsen, J. P. (2010). Helt ude i skoven - : Lemvig tager hånd om fokusbørn. Århus: ViaSystime.

Halkier, L. & Eriksen, K. E. (2012). Børn med særlige behov – hverdagen i dagtilbuddet. Kommuneforlaget.

Halse, J. A. (2007). Negativ social arv : om tidlig indsats over for risikobørn og deres familier. Vejle: Kroghs Forlag.

Jensen, B. (2009). Effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner : HPA-projektet. Kbh.: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Jensen, B. (2009). Udsatte børn i dagplejen : en undersøgelse af viden, hverdagsliv og udviklingsmuligheder. Kbh.: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Jensen, B. (2015). Hvad sker der når daginstitutionerne tænker “forfra” i forbindelse med at styrke socialt udsatte børns læring og trivsel ? I: V. Simovska, U. Pedersen, J. M. Jensen & S. Brostrøm (Red.), Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole: praktisk guide til en helhedsorienteret indsats (s. 51–59). Kbh.: Dafolo.

Jensen, B. (2017). Social arv og ulighed: hvordan dagtilbud kan gøre en forskel. I: N. Ploug (Red.), Social arv og social ulighed (2. udg., s. 69–92). Kbh.: Hans Reitzel.

Killén, K. (2010). Barndommen varer i generationer : forebyggelse af omsorgssvigt (2. udg.). Kbh.: Hans Reitzel.

Kjær, B. (2010). Inkluderende pædagogik : god praksis og gode praktikere. Kbh.: Akademisk Forlag.

Larsen, J. P. (2011). Kommer børnene mere “ind”, når de kommer ud? I: A. M. Villumsen (Red.), Ude Af Sammenhæng (s. 107–126). Aarhus: Systime.

Ottosen, M. H. (2009). Sociale marginaliseringsprocesser i daginstitutionen. I: N. Mortensen & J. E. Larsen (Red.), Udenfor eller indenfor : sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed (s. 210–238). Kbh.: Hans Reitzel.

Pedersen, C. (2009). Inklusionens pædagogik : fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Kbh.: Hans Reitzel.

Petersen, K. E. (2009). Omsorg for socialt udsatte børn : en analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner : ph.d.afhandling. Kbh.: Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet.

Petersen, K. E. (2008). Daginstitutioners betydning for udsatte børn : en forskningsoversigt. Kbh.: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Petersen, K. E. (2016). Børn i udsatte positioner. I: D. T. Gravesen (Red.), Pædagogik i Dagtilbud (s. 225–244). Kbh.: Hans Reitzel.

Petersen, K. E. (2016). Udsatte børn og unge: teoretiske perspektiver på og forståelser af udsathed. I: J. H. Lund (red.), Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge: en studiebog (s. 39-68). Aarhus: Turbine Akademisk.

Rosendal Jensen, N., Petersen, K. E. & Wind, A. K. (2015). Daginstitutioner i udsatte boligområder : pædagogisk udvikling i arbejdet med udsatte børn og familier : et forsknings- og udviklingsprojekt. Kbh.: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Schulz, A. & Pedersen, U. (2010). Inklusion i dagtilbud. Esbjerg: University College Syddanmark.

Schulz, A. & Pedersen, U. (2012). Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen : 18 konkrete værktøjer. Frederikshavn: Dafolo.

 

Tidsskriftartikler:

Berliner, P. (2014). Forældresamarbejde styrker social resiliens. Vera, (67), s. 36–41.

Fisker, T. B. (2013). “Man skal jo ikke spilde børns tid” : inklusion og forebyggelse i Valby. Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 50 (2), s. 82–105, 124.

Hostrup, M. N. (2013). Inklusion af børn i udsatte positioner : RP-metoden som evaluering af inklusionsindsatser i dagtilbud. Cepra-striben, (14), s. 54–65.

Hviid, P. (2007). Særligt udsatte børn og pædagogiske læreplaner. Vera, (41), s. 6–21.

Jensen, B. (2007). Daginstitutioner og udsatte børn. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 17 (3), s. 66–70.

Petersen, K. E. (2008). Når to formål skal gå hånd i hånd. Vera, (43), s. 23–27.

Petersen, K. E. (2013). Små udsatte børns læring og udvikling i vuggestuen : at komme til deltagelse i den pædagogiske hverdag. Tidsskrift for socialpædagogik, 16 (2), s. 103–118.

 

Rapporter:

Bengtsson, T. T. (2007). Pædagogers identifikation af socialt udsatte børn. Lokaliseret fra https://pure.sfi.dk/ws/files/444504/AP_12_2007.pdf

Danmarks Evalueringsinstitut (2010). Pædagogiske indsatser og nye initiativer på dagtilbudsområdet : evaluering af Socialministeriets ansøgningspulje til “Bedre kvalitet i dagtilbud”. Kbh.: Danmarks Evalueringsinstitut.

Dyssegaard, C. B. & Egelund, N. (2016). Systematisk kortlægning om forældreinvolvering og forældresamarbejde, der kan fremme læring hos socialt udsatte børn og unge i dagtilbud og skole. Kbh.: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Høje-Taastrup Kommune (2013). Forebyggelsesstrategi for børn og unge i udsatte positioner 2013-2016. Høje-Taastrup: Høje-Taastrup Kommune.

Kofod, K. K. & Petersen, K. E. (2011). Hvad er vigtig pædagogisk viden om socialt udsatte børn i daginstitutionen? : pædagogstuderendes faglige viden, rettet mod udsatte børn i daginstitutionens pædagogiske arbejde (2. udg.). Lokaliseret fra http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/e-boeger/SSIP/Rapporter/Ebog_- _Hvad_er_vigtig_paedagogisk_viden_om_socialt_udsatte_boern_i_daginstitutionen.pdf

Petersen, K. E. (2011). Pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn i vuggestuen. Lokaliseret fra http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/e-boeger/SSIP/Rapporter/Ebog_-_Socialpaedagogisk_arbejde_med_socialt_udsatte_boern_i_vuggestuen_-_WEB.pdf

Ploug, N. (2007). Socialt udsatte børn : identifikation, viden og handlemuligheder i daginstitutioner. Kbh.: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Sederberg, M. (2016). Børn og bevægelseskultur – tværprofessionelt samarbejde case. Lokaliseret fra https://www.ucviden.dk/portal/files/38506736/Case_B_rn_og_bev_gelseskultur_tv_rprofessionelt_samarbejde.pdf

 

 


Tilbage til Børn i udsatte...